आइतबार मे 23, 2021विषयआत्मा र शरीर

SubjectSoul and Body

वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 19 : 7

"परमप्रभुका शिक्षाहरू अतिऊत्म् छन्।"Golden Text: Psalm 19 : 7

The law of the Lord is perfect, converting the soul.
PDF Downloads:


पाठ के ऑडियो के लिए यहां क्लिक करें

YouTube पर सुनने के लिए यहां क्लिक करें

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 34: 1-4 ∙ हितोपदेश 16: 17


1     हर समय म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु। उहाँको स्तुति निरन्तर मेरो ओंठमा हुनेछ।

2     नम्र मानिसहरू! सुन र खुशी बन। मेरो प्राणले परमप्रभुको विषयमा घमण्ड गर्दछ।

3     परमप्रभुको स्तुति मसँग गर र हामी मिलेर उहाँको नाउँको सम्मान गरौं।

4     म परमेश्वरको संगत पाउनलाई उहाँकहाँ गएँ। अनि उहाँले मलाई उत्तर दिनुभयो। मेरा सब डरहरूबाट उहाँले मलाई बचाउनु भयो।

17     धर्मी मानिसहरूको बाटोले दुर्भाग्यलाई त्याग्छ, आत्मालाई जोगाउँन चाहने मानिसले ऊ कहाँ जान्छ त्यसको ख्याल गर्नु पर्छ।

Responsive Reading: Psalm 34 : 1-4; Proverbs 16 : 17

1.     I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth.

2.     My soul shall make her boast in the Lord: the humble shall hear thereof, and be glad.

3.     O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together.

4.     I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.

17.     The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.पाठ सेर्मनबाइबलबाट


1. व्यवस्था 6 : 4, 5

4     हे इस्राएली, सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ।

5     तिमीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण प्राण र सम्पूर्ण हृदयले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्छ।

1. Deuteronomy 6 : 4, 5

4     Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord:

5     And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.

2. हितोपदेश 15 : 32

32     जुन मानिसले अनुशासनलाई अस्वीकार गर्छ उसले आफ्नो जीवनमा कष्ट ल्याउँछ, तर जसले हप्काइलाई स्वीकार गर्छ उसले समझशक्ति पाँउछ।

2. Proverbs 15 : 32

32     He that refuseth instruction despiseth his own soul: but he that heareth reproof getteth understanding.

3. व्यवस्था 4 : 1 (तिर 6th ,), 2, 9 (तिर :), 29-31, 35

1     अब, हे इस्राएलका हो! मैले सिकाएको विधिहरू तथा आदेशहरू सुन। तब तिनीहरू बाँच्नेछौ। तब तिमीहरू जान सक्छौ तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूका परमेश्वर परमप्रभुले दिनु भएको भूमि अधिकारमा लिन सक्छौ।

2     मैले दिएको आज्ञामा तिमीहरूले थप्न सक्दैनौ। अनि तिमीहरूले केही पनि लिन हुँदैन। मैले तिमीहरूलाई दिएको परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ।

9     तर तिमीहरू होशियारीसँग बस्नुपर्छ, जबसम्म तिमीहरू जीवित हुन्छौ तबसम्म तिमीहरूले देखेको कुरो बिर्सनु हुँदैन। तिमीहरूले यी चीजहरू तिमीहरूका छोरा-छोरी तथा नाता-नातिनाहरूलाई सिकाउनु पर्छ।

29     तर अरू भूमिहरू तिर यदि तिमीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेशवरलाई खोज्छौ भने तिमीहरूले उहाँलाई पाउनेछौ।

30     जब तिमीहरूमाथि मैले भनेको कुराहरू आइपर्नेछन्, संकष्टमा पर्नेछौ, तब तिमीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेशवरको शरणमा पर्नेछौ अनि उहाँको आज्ञा पालन गर्नेछौ।

31     परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुन्न, तिमीहरूलाई नष्ट पार्नुहुन्न। उहाँले तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूसित गर्नु भएको करार कहिल्यै विर्सनु हुँदैन।

35     परमप्रभुले यी सब घट्नाहरू तिमीहरूलाई देखाउनु भयो जसले गर्दा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू जान्नेछौ। उहाँको बराबर अरू कुनै ईश्वर छैन।

3. Deuteronomy 4 : 1 (to 6th ,), 2, 9 (to :), 29-31, 35

1     Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments, which I teach you, for to do them, that ye may live,

2     Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish ought from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you.

9     Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life:

29     But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

30     When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice;

31     (For the Lord thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.

35     Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the Lord he is God; there is none else beside him.

4. इजकिएल 1 : 1 (हो गई), 3 (तिर 1st ,)

1     अब यो भयो...

3     परमप्रभुको वचन इजकिएल पूजाहारीहरूसम्म स्पष्ट आए

4. Ezekiel 1 : 1 (to pass), 3 (to 1st ,)

1     Now it came to pass …

3     The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest,

5. इजकिएल 2 : 3 (तिर:), 4-6 (तिर 4th ,)

3     उहाँले मलाई भन्नुभयो, “मानिसको छोरो, म तिमीलाई इस्राएलको परिवारसँगकेही भन्नका निम्ति पठाउँदैछु। तिनीहरू बागीहरूको जाति हुन्। लगातार मेरो विरूद्ध बागी भएकाछन् तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरू पनि मेरो विरूद्धमा बागी भएको थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूले मेरो विरूद्धमा अपराधहरू गरे अनि आज सम्म तिनीहरू त्यसै गर्दैछन्।

4     म तिमीलाई तिनीहरू विरूद्ध केही भन्नको निम्ति पठाउँदैछु। तर तिनीहरू एकदमै हठी छन्। तिनीहरू कठोर हृदयका छन्। तर तिमीले तिनीहरूसँग कुरा गर्नु पर्नेछ। तिमीले भन्नु पर्छ, परमप्रभु हाम्रा मालिकले यो कुराहरू भन्नुहुँदैछ।

5     तिनीहरूले तिम्रो कुरा सुन्नेछन् वा सुन्नेछैनन् किनभने तिनीहरू बिद्रोहीहरू हुन्। तर तिमीले ती कुराहरू भन्नुपर्छ ताकि उनीहरूले बुझ्न सकुन् कि तिनीहरूको माझमा एक जना अगमवक्ता छन्।

6     हे मानिसको छोरो! तिनीहरू सँगनडराऊ। तिनीहरू जे भन्छन् त्यसको निम्ति नडराऊ।

5. Ezekiel 2 : 3 (to :), 4-6 (to 4th ,)

3     And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me:

4     For they are impudent children and stiffhearted. I do send thee unto them; and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God.

5     And they, whether they will hear, or whether they will forbear, (for they are a rebellious house,) yet shall know that there hath been a prophet among them.

6     And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words,

6. इजकिएल 18 : 4 (तिर:), 27 (कहिले), 30, 31 (तिर:), 32 (यसैले)

4     म सबै मनिसहरूलाई एउटै व्यवहार गर्छु। यो महत्वपूर्ण हुँदैन कि त्यो आमा-बाबु होस् अथवा सन्तान। जसले पाप गर्छन् ती मानिसहरू मर्नेछन्!

27     ...यदि कुनै पापी बद्लिन्छ अनि राम्रो तथा न्याय-प्रिय बनिन्छ भने उसले आफ्नो प्राण बँचायो! उ जीवित बाँच्छ!

30     किन? किनकि इस्राएलको परिवारलाई, म प्रत्येक मानिससँग त्यही प्रकारले न्याय गर्नेछु जस्तो त्यो मानिसले कर्म गर्ने छ।” परमप्रभु मेरो मालिकले यी कुराहरू भन्नुभयो “यसकारण मसित आऊ! पाप गर्न छोड! ती डरलाग्दा चीजहरूले (मूर्ति) तिमीलाई पाप गर्नु नलावोस्।

31     ती सबै डरलाग्दा चीजहरू जुन तिमीले बनायौ, फ्याँकि देऊ, तिनीहरूले तिमीलाई खाली पाप गराउँछ। आफ्नो हृदय र आत्मा बद्लिगर! इस्राएलका मानिसहरू, तिमी आफूलाई किन मर्न दिन चाहन्छौ?

32     ...दया गरि फर्केर आऊ अनि बाँच!

6. Ezekiel 18 : 4 (to :), 27 (when), 30, 31 (to :), 32 (wherefore)

4     Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine:

27     …when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.

30     Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.

31     Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit:

32     …wherefore turn yourselves, and live ye.

7. मीका 6 : 8

8     हे मानिस! परमप्रभुले तिमीहरुलाई के असल छ त्यो भन्नु भएकोछ। परमप्रभुले तिमीहरुलाई उहाँ के चाहानु हुन्छ त्यो बताउनु भएको छ। मानिसहरुसंग तिमी साँचो बन, अरुसंग प्रेमगर, तिम्रो परमेश्वरको अघि नम्र भएर बस।

7. Micah 6 : 8

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

8. मत्ती 4 : 23

23     येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउन लाग्नुभयो अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। उहाँले मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक कमजोरीहरूलाई निको पार्नुभयो।

8. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

9. मत्ती 5 : 2, 17-20

2     उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

17     म मोशाको व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको अगमवाणी रद्द गर्न आएको भन्ने नसम्झ, रद्द गर्न होइन, तर पूरा गर्न म आएको हुँ।

18     म साँचो भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जाँदैन, व्यवस्थाको हरेक कुरा पूरा हुनेछ सबै कुरा पूरा नहोउञ्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु पनि हटाइने छैन।

19     हरेक मानिसले प्रत्येक आदेश पालन गर्नैपर्छ चाहे त्यो आदेश सामान्य नै किन नहोस्। यदि कुनै मानिसले एउटा पनि आदेश पालन गर्न चाँहदैन अनि अरूलाई पनि आदेश पालन नगर्नु भनी सिकाउँछ भने स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा तुच्छ ठहरिनेछ। तर जसले आदेश पालन गर्छ अनि अरूलाई पनि आदेश पालन गर्न सिकाउँछ, त्यो नै स्वर्गको राज्यमा ठूलो कहलाइनेछ।

20     म भन्दछु धर्मशास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा तिमीहरूले राम्रो काम गर्नु पर्छ। यदि तिमीहरूले तिमीहरूलाई उछिन्न सकेनौ भने तिमीहरूले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछैनौ।

9. Matthew 5 : 2, 17-20

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

19     Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

20     For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

10. लूका 12 : 1 (होसियार), 2, 4, 5

1     तिमीहरू फरिसीहरूको खमीरदेखि होशियार बस। मेरो भन्नुको अर्थ तिनीहरूको कपटीपनामा होशियारी बस।

2     प्रत्येक कुरो जो लुकाइएको छ त्यो बहिरिन्छ। प्रत्येक रहस्यका कुरा जान्न दिइनेछ।

4     त्यसपछि येशूले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई भन्दछु, ए मेरा साथीहरू! मानिसहरूदेखि नडराऊ। मानिसहरूले शरीरको हत्या गर्न सक्छन्, तर त्यो भन्दा वेशी तिनीहरूले केही गर्न सक्तैन।

5     तर कोसित डराउनु पर्छ म तिमीहरूलाई बताउनेछु। तिमीहरू उहाँ एकसंग डराउनु पर्छ जससित मारे पछि नरकमा फयाँक्न सक्ने शक्ति छ। हो, उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जससित तिमीहरू डराउनु पर्छ।

10. Luke 12 : 1 (Beware), 2, 4, 5

1     Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

2     For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.

4     And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.

5     But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.

11. लूका 13 : 10-14 (तिर 2nd ,), 15 (तिर 2nd ,), 16 (हुनु पर्छ), 17, 20, 21

10     विश्रामको दिन येशूले सभाघरहरूमा शिक्षा दिनुभयो।

11     सभाघरमा एउटी स्त्री थिई। ऊ भित्र दुष्टात्मा पसेको थियो जसद्वारा ऊ अठाह र्वषबाट कुप्रेकी थिई। त्यसको ढाड कुप्रो थियो अनि सिधा उभिन सक्तिनथी।

12     जब येशूले उसलाई देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, ए नारी, तिमी आफ्नो रोगबाट मुक्त भयौ।

13     येशूले ऊमाथि हात राख्नुभयो। त्यपछि ऊ उठ्न सकी अनि परमेश्वरको प्रशंसा गरी।

14     विश्रामको दिन यसरी येशूले जाती पारेकोमा सभा घरका प्रमुख येशूसंग रिसाएका थिए। यसकारण उहाँले त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूलाई भन्नुभयो, “छ दिन काम गरिन्छ। अनि कुनै दिन निको पार्नको लागी कोही आउन सक्छ। तर विश्राम को दिन निको हुनको निम्ति नआउनु।

15     प्रभूले उनलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कपटी हौ। तिमीहरू सबैले तिमीहरूको गोठ अथवा गधा खोलेर गोरू अथवा तवेलाबाट तिनीहरूलाई पानी पियाउन लैजान्छौ। तिमीहरू यो विश्रामको दिन पनि गर्छौ?

16     ...यो स्त्री जसलाई मैले निको पारें ऊ हाम्रै यहूदीकी छोरी हुन्। तर शैतानले उसलाई अठाह र्वषसम्म बाँधेर राख्यो। के विश्रामको दिन उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक थिएन?

17     जब येशूले यसो भन्नुभयो, सबै मानिसहरू जसले उहाँको निन्दा गरे तिनीहरू लज्जित भए। अनि भिडका सबै मानिसहरू येशूले गरेको त्यस्तो अचम्मित कार्यका निम्ति खुशी भए।

20     येशूले फेरि भन्नु भयो, ‘म परमेश्वरको राज्यलाई केसित तुलनागरूँ?

21     त्यो खमिर जस्तो हो, जो एउटी आइमाईले एउटा ठुलो भाँडोमा आँटासँग रोटी बनाउन मिसाउँछे। त्यो खमिरले सबै मुसेको आँटालाई फुलाउँछ।

11. Luke 13 : 10-14 (to 2nd ,), 15 (to 2nd ,), 16 (ought), 17, 20, 21

10     And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

11     And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

12     And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

13     And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

14     And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day,

15     The Lord then answered him, and said,

16     …ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

17     And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

20     And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?

21     It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

12. 1 कोरिन्थी 5 : 6 (चिन्छु), 7 (तिर 2nd ,), 8

6     थोरै खमीरले जम्मै डल्ला नै खमीरी बनाउँछ यो जानेकै छौ।

7     बासी खमीर निकालि देऊ, तब मात्र तिमीहरू नयाँ ढिका बन्नेछौ। तिमीहरू साँचै खमीर बिनाको रोटी हौ। हो, ख्रीष्ट जो हाम्रा निस्तारको पाठो हुनुहुन्छ, पहिल्यै मारिनु भएको थियो।

8     यसैले हामी निस्तार भोजन खाउँ, तर बासी खमीर भएको रोटी चाँहि होइन। बासी खमीर पाप र दुष्कर्मको खमीर हो। तर हामी बिना खमीरको रोटी खाऊँ। पवित्रता र सच्चाइको रोटी यही हो।

12. I Corinthians 5 : 6 (Know), 7 (to 2nd ,), 8

6     Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

7     Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump,

8     Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

13. 1 कोरिन्थी 3: 16, 18, 19 (तिर 1st.)

16     तिमीहरूले बुझ्नु पर्छ कि तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ। तिमीहरूभित्र परमेश्वरको आत्माले बास गर्छ।

18     कसैले आफैलाई धोका नदिवोस्। यदि तिमीहरू मध्ये कसैले यस संसारमा आफूलाई ज्ञानी संझन्छ भने मूर्ख बन्नु पर्छ तब मात्र उ साँच्चिकै ज्ञानी बन्न सक्छ।

19     किन? किनभने परमेश्वर समक्ष यो संसारको ज्ञान मूर्खता हो। धर्म शास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ। उहाँले ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूकै आफ्नो चलाकीमा फसाउनु हुन्छ।

13. I Corinthians 3 : 16, 18, 19 (to 1st .)

16     Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?

18     Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

19     For the wisdom of this world is foolishness with God.

14. 1 थिस्सलोनिकी 5 : 5, 6, 16-18 (तिर:), 19-21, 23, 24, 28

5     तिमीहरू सबै उज्यालो र दिनमा छौ। हामी अन्धकार र रातसित सम्वन्धित छैनौ।

6     यसैले हामी अरू जस्तो हुनु हुँदैन। हामी अरूहरू जस्तो सुतिरहून हुँदैन, तर जाग्रत र आत्मा नियंन्त्रित हुनुपर्छ।

16     सधैं प्रसन्न बस।

17     प्रार्थना गर्न कहिल्यै नछोड।

18     सधैं परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ। ख्रीष्ट येशूमा हुने तिमीहरूबाट परमेश्वर यही चाहनु हुन्छ।

19     पवित्र आत्माको कहिल्यै वाधा नदेऊ।

20     भविष्यवाणीलाई महत्वहीन नठान।

21     हरेक कुरालाई जाँच र असल जति राख।

23     शान्तिको स्रोत परमेश्वर स्वयंले तिमीहरू उहाँमा हुनेहरूलाई पवित्र पारून भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। हाम्रो प्रार्थना छ कि तिमीहरूका सम्पूर्ण आत्मा , प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आँउदा पूर्णरूपले दोषरहित बनाइ राख।

24     उहाँ नै एक हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई बोलाउनु भयो, तिम्रोलागि यी सब थोक गर्नु नै हुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्ने सक्छौ।

28     हाम्रा परमप्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरू सबैमा रहोस्। आमेन। 

14. I Thessalonians 5 : 5, 6, 16-18 (to :), 19-21, 23, 24, 28

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks:

19     Quench not the Spirit.

20     Despise not prophesyings.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

23     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

24     Faithful is he that calleth you, who also will do it.

28     The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.विज्ञान र स्वास्थ्य


1. 477 : 22-25

आत्मा भनेको पदार्थ हो, जीवन, र मानिसको बुद्धिमत्ता, जुन व्यक्तिकृत छ, तर त्यसमा छैन। आत्माले कहिले पनि आत्मालाई तुच्छ ठान्दैन।

1. 477 : 22-25

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

2. 120 : 4-6

आत्मा, वा आत्मा, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय र अनन्त; र मानिस एकसाथ बस्छ र आत्मा, भगवान प्रतिबिम्बित गर्दछ, किनकि मानिस परमेश्वरको स्वरूप हो।

2. 120 : 4-6

Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

3. 9 : 17-24

के तपाईं "आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, र आफ्नो सारा प्राण र आफ्नो सारा दिमागले प्रेम गर्नुहुन्छ"? यस आदेशमा धेरै सामूहिक सनसनी, स्नेह, र पूजाको आत्मसमर्पण समावेश छ। यो इसाई धर्मको एल डोराडो हो। यसमा जीवन विज्ञान शामिल छ, र आत्माको ईश्वरीय नियन्त्रणलाई मात्र मान्यता दिन्छ, जसमा आत्मा हाम्रो मालिक हो, र भौतिक ज्ञान र मानवको कुनै ठाउँ हुँदैन।

3. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.

4. 117 : 29-5

येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई फरिसी र सदुकीहरूको खमिरदेखि होसियार रहन आज्ञा गर्नुभयो, जसलाई उहाँले मानव शिक्षाको रूपमा परिभाषित गर्नुभयो। "खमिर" को उखान हो, जुन एउटी आइमाई ले खान्छिन् र पूरै खमिर नहोउन्जेलसम्म तीनओटा खाना पकाउँछिन्, "आत्मिक खमिरले ख्रीष्टको विज्ञान र यसको आत्मिक अर्थलाई दर्शाउँछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ - यो एक माथिबाट माथि उल्लिखित कुरा हो। केवल चित्रणको धार्मिक र औपचारिक अनुप्रयोगहरू।

4. 117 : 29-5

Jesus bade his disciples beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees, which he defined as human doctrines. His parable of the "leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened," impels the inference that the spiritual leaven signifies the Science of Christ and its spiritual interpretation, — an inference far above the merely ecclesiastical and formal applications of the illustration.

5. 329 : 5-7

एक सानो खमिरले सम्पूर्ण गांठलाई खमिरो बनाउँछ। क्रिश्चियन विज्ञानको एक सानो समझले मैले यसको बारेमा भनेको सबैको सत्यता प्रमाणित गर्दछ।

5. 329 : 5-7

A little leaven leavens the whole lump. A little understanding of Christian Science proves the truth of all that I say of it.

6. 302 : 19-24

बुबा सिद्ध हुनुभएझैं मानिस पनि सिद्ध छ किनकि बुबा सिद्ध छ, किनकि आत्मिक मानिसका आत्मा, वा दिमाग, परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूको ईश्वरीय सिद्धान्त, र किनभने यो वास्तविक मानिस सोलको अन्तर्गतको हो, विवेकको सट्टामा, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा तथाकथित कानून द्वारा होईन।

6. 302 : 19-24

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

7. 28 : 1-8

फरिसीहरूले ईश्वरीय इच्छा जान्न र सिकाउने दाबी गरे, तर तिनीहरूले केवल येशूको उद्देश्यको सफलतामा बाधा पुर्‍याए। समेत उनका धेरै विद्यार्थीहरू उनको बाटोमा उभिए। यदि मास्टरले विद्यार्थी लिने थिएनन् र परमेश्वरको नदेखिने सत्यताहरू सिकाएका भए उनी क्रूसमा टाँगिने थिएनन्। आत्मालाई पदार्थको पकडमा राख्न दृढ स .्कल्प भनेको सत्य र प्रेमको सताउने हो।

7. 28 : 1-8

The Pharisees claimed to know and to teach the divine will, but they only hindered the success of Jesus' mission. Even many of his students stood in his way. If the Master had not taken a student and taught the unseen verities of God, he would not have been crucified. The determination to hold Spirit in the grasp of matter is the persecutor of Truth and Love.

8. 196 : 11-18

"उहाँसँग डराउनुहोस् जो नरकमा आत्मा र शरीर दुबैलाई नाश गर्न सक्षम छ," येशूले भन्नुभयो। यस पाठको ध्यानपूर्वक अध्ययनले देखाउँदछ कि यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ गलत अर्थ वा भौतिक चेतना हो। यो आज्ञा रोम, शैतान वा परमेश्वरबाट नभई पापको होशियार हुनुपर्दछ। बिमारी, पाप, र मृत्यु जीवन वा सत्यको सहमिति होइनन्। कुनै कानून तिनीहरूलाई समर्थन गर्दैन। उनीहरूसँग परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध छैन उनीहरूको शक्ति स्थापित गर्न।

8. 196 : 11-18

"Fear him which is able to destroy both soul and body in hell," said Jesus. A careful study of this text shows that here the word soul means a false sense or material consciousness. The command was a warning to beware, not of Rome, Satan, nor of God, but of sin. Sickness, sin, and death are not concomitants of Life or Truth. No law supports them. They have no relation to God wherewith to establish their power.

9. 451 : 2-4, 8-11

इसाई वैज्ञानिकहरु भौतिक संसारबाट बाहिर आउन र पृथक हुन प्रेरितको आदेशको निरन्तर दबावमा बस्नु पर्छ।

क्रिश्चियन साइन्सका विद्यार्थीहरू, जसले यस पत्रबाट सुरू गर्दछन् र आत्माबिना सफल हुन सोच्दछन्, कि त उनीहरूको विश्वासको जहाज ध्वस्त पार्नेछ वा दुःखको रूपमा विचलित हुनेछन्।

9. 451 : 2-4, 8-11

Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from the material world and be separate. 

Students of Christian Science, who start with its letter and think to succeed without the spirit, will either make shipwreck of their faith or be turned sadly awry. 

10. 140 : 8-13, 16-18

हामी ईश्वरीय प्रकृतिलाई समेट्छौं र अनुच्छेदमा आराधना गर्छौं र उहाँलाई बुझ्दछौं र उहाँलाई प्रेम गर्छौं, शरीरका लागि युद्ध नगरी, तर हाम्रो भगवानको सम्पन्नतामा रमाउनेछौं। धर्म तब हृदयको हो, शिरको होइन।

हामी आध्यात्मिक तवरमा उपासना गर्छौं, जसरी हामी भौतिक रूपमा उपासना गर्न छाड्छौं। आध्यात्मिक श्रद्धा भनेको इसाईमतको आत्मा हो।

10. 140 : 8-13, 16-18

We shall obey and adore in proportion as we apprehend the divine nature and love Him understandingly, warring no more over the corporeality, but rejoicing in the affluence of our God. Religion will then be of the heart and not of the head.

We worship spiritually, only as we cease to worship materially. Spiritual devoutness is the soul of Christianity.

11. 118 : 10-12

युग बित्छ, तर सत्यको खमिर काममा छ। यसले त्रुटिको सम्पूर्ण समूहलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, र त्यसकारण मानिसका आत्मिक स्वतन्त्रतामा सदासर्वदा महिमा हुनुपर्दछ।

11. 118 : 10-12

Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It must destroy the entire mass of error, and so be eternally glorified in man's spiritual freedom.

12. 253 : 19-28

कुराकानीले पाप वा बिरामी विरुद्ध सही प्रयास गर्न को लागी कुनै विरोध गर्न सक्दैन किनकि पदार्थ जड, दिमागुन हो। साथै, यदि तपाईं आफैं बिरामी परेको विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यो गलत विश्वास र कार्यलाई शरीरबाट बाधा बिना परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।

पाप, रोग, वा मृत्युको लागि कुनै पनि आवश्यकतामा विश्वास नगर्नुहोस्, (यो तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ) कि भगवानले कहिल्यै पनि तथाकथित भौतिक कानूनको आज्ञापालनको आवश्यकता पर्दैन, किनकि त्यस्तो कानून अवस्थित छैन।

12. 253 : 19-28

Matter can make no opposition to right endeavors against sin or sickness, for matter is inert, mindless. Also, if you believe yourself diseased, you can alter this wrong belief and action without hindrance from the body.

Do not believe in any supposed necessity for sin, disease, or death, knowing (as you ought to know) that God never requires obedience to a so-called material law, for no such law exists.

13. 119 : 29 (क्रिश्चियन)-6

क्रिश्चियन विज्ञान आत्मा र शरीर को लागी सम्बन्ध को उल्टो र मन को शरीर सहायक नदी बनाउँछ। यो मानिससँग छ, जो आरामदायी दिमागको नम्र नोकर मात्र हो, यद्यपि यो सीमित अर्थमा अन्यथा देखिन्छ। तर हामीले यो कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौं जब हामी यो जान्दछौं कि आत्मा शरीरमा वा दिमागमा छ र यो मानिस गैर-बुद्धिमा सामेल छ। आत्मा, वा आत्मा, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय र अनन्त; र मानिस एकसाथ बस्छ र आत्मा, भगवान प्रतिबिम्बित गर्दछ, किनकि मानिस परमेश्वरको स्वरूप हो।

13. 119 : 29 (Christian)-6

Christian Science reverses the seeming relation of Soul and body and makes body tributary to Mind. Thus it is with man, who is but the humble servant of the restful Mind, though it seems otherwise to finite sense. But we shall never understand this while we admit that soul is in body or mind in matter, and that man is included in non-intelligence. Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

14. 223 : 3-12

ढिलो होस् वा चाँडो हामी यो जान्न सक्दछौं कि मानवको सीमित क्षमताको फ्याटरहरू भ्रमले भ्रममा रहेको छ कि ऊ आत्माको सट्टामा आत्मामा नभई शरीरमा बस्दछ।

कुराले आत्मालाई व्यक्त गर्दैन। परमेश्वर असीम सर्वव्यापी आत्मा हुनुहुन्छ। यदि आत्मा सबै कुरा हो र जताततै छ, के र कहाँ छ? याद गर्नुहोस् कि सत्य त्रुटि भन्दा ठूलो छ, र हामी थोरैमा ठूलो राख्न सक्दैनौं। आत्मा आत्मा हो, र आत्मा शरीर भन्दा ठूलो छ।

14. 223 : 3-12

Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

Matter does not express Spirit. God is infinite omnipresent Spirit. If Spirit is all and is everywhere, what and where is matter? Remember that truth is greater than error, and we cannot put the greater into the less. Soul is Spirit, and Spirit is greater than body.

15. 60 : 29-6

आत्मासँग मानिसजातिलाई आशिष दिन असीम संसाधनहरू छन्, र आनन्द अझ सजिलै प्राप्त हुनेछ र आत्मामा खोजेमा हाम्रो पालनमा अझ सुरक्षित हुनेछ। उच्च रमाइलो एक्लो जीवनले अमर मानिसको लालसालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ। हामी व्यक्तिगत भावनाको सीमाहरू भित्र आनन्दको घेरो लिन सक्दैनौं। इन्द्रियहरूले कुनै वास्तविक आनन्द प्रदान गर्दैनन्।

मानव स्नेह मा राम्रो को दुष्ट मा जानवर भन्दा आध्यात्मिक र आध्यात्मिक हुनु पर्छ, वा खुशी कहिल्यै जीत हुनेछ।

15. 60 : 29-6

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won.

16. 125 : 12-16

जब मानव विचार एक चरणबाट अर्को सचेत दु: ख र पीडाविहीनता, दु: ख र आनन्द, डर बाट आशा र विश्वास देखि समझ को रूप मा एक परिवर्तन हुन्छ - दृश्य प्रकट अन्तिममा भौतिक आत्मा द्वारा संचालित मानिस हुनेछ, भौतिक भावना द्वारा छैन।

16. 125 : 12-16

As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and joy, — from fear to hope and from faith to understanding, — the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense.


दैनिक कर्तव्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैनिक प्रार्थना

प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय सत्य, जीवन, र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईंको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि, र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ!

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम

न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुलग्नकले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमा मा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।1 ।

ड्यूटी गर्न सतर्कता

यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन प्रतिदिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिसजातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।6 ।


████████████████████████████████████████████████████████████████████████