आइतबार अक्टोबर 24, 2021विषयमृत्यु पछि परिक्षण

SubjectProbation After Death

वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी 6 : 4

"यसैकारण जब हामी बप्तिस्मा भयौं, हामी ख्रीष्ट सँगै गाडियौं र उहाँको मृत्युमा भागीदार बन्यौं। हामी ख्रीष्टसँगै दफन भयौं ताकि हामी जोगीन सकौं अनि नयाँ जीवन जीउन सकौं। यस्तै प्रकारले, पिताको अचम्मको शक्तिले ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभयो।"Golden Text: Romans 6 : 4

As Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
PDF Downloads:


पाठ के ऑडियो के लिए यहां क्लिक करें

YouTube पर सुनने के लिए यहां क्लिक करें

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी पढाइ: 1 कोरिन्थी 15 : 19-23, 26-28


19     यदि ख्रीष्टमा हाम्रो आशा संसारमा यसै जुनिको लागि मात्र हो भने हामी अरू जम्मै मानिसहरू भन्दा ज्यादा दुःखी छौं।

20     तर वास्तवमा ख्रीष्ट मृत्युबाट बौराइनु भएको थियो-मृत्युमा निदाएका ती सबै विश्वासीहरू मध्ये उहाँ प्रथम बौराइएको हुनु हुन्छ।

21     एउटा मानिसको कारण्ले पनि मानिसहरूमा मृत्यु आएको हो। यसर्थ एउटै मानिस को कारणले पनि मृत्युबाट बौराई आयो।

22     आदममा जम्मै मानिसहरू मरे त्यसरी नै ख्रीष्टमा हामी सबै फेरि जीवित तुल्याइनछौं।

23     तर हरेक मानिसलाई उचित क्रमले जीवनमा बौराइन्छ। बौरीनेहरूमा ख्रीष्ट प्रथम हुनुहुथ्यो। त्यसपछि जब ख्रीष्ट आउनु हुन्छ, ख्रीष्टमा हुने सबै मानिसहरूलाई फेरि बौराइनेछ।

26     नष्ट गरिनु पर्ने शत्रुहरूमा मृत्यु अन्तिम हुनेछ।

27     जस्तो धर्मशास्त्रामा छन्। भनिन्छ, परमेश्वरले प्रत्येक थोक उहाँको अधीनमा गर्नुभयो। जब धर्मशास्त्रमा भनिन्छ कि प्रत्येक बस्तु उहाँको अधीनमा गराइयो स्पष्ट अर्थ लग्छ कि परमेश्वरलाई यसमा सम्मिलित गराइएन। उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले सबै थोक अधीनमा राख्नु भयो।

28     जब प्रत्येक थोक ख्रीष्टको अधीनमा राखिनु भयो। परमेश्वरनै एक हुनु हुन्छ जसले सब कुछ ख्रीष्टको अधीनमा राख्नु भयो। ख्रीष्ट तब पुत्र आफै पनि परमेश्वरको अधीनमा राखियो। परमेश्वरको अधीनमा राखिएको छ, तब परमेश्वर सब कुराको पूर्ण शासक हुनु हुन्छ।

Responsive Reading: I Corinthians 15 : 19-23, 26-28

19.     If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.

20.     But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.

21.     For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.

22.     For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.

23.     But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ’s at his coming.

26.     The last enemy that shall be destroyed is death.

27.     For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is excepted, which did put all things under him.

28.     And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.पाठ सेर्मनबाइबलबाट


1. यशया 25 : 1 (तिर 3rd ;), 6-8

1     हेपरमप्रभु, तपाईं मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईंलाई आदर गर्दछु र तपाईंको नाउँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईंले उदेककोकामहरू गर्नुभयो। धेरै पहिले तपाईंले भन्नु भएका वचनहरू पूर्णत सत्य छन्। त्यस्तै भयो जस्तो तपाईंले हुन्छ भन्नु भएको थियो।

6     त्यस समय, सेनाहरूका परमप्रभुले त्यो पर्वतमा आफ्ना सारा मानिसहरूलाई महाभोज दिनुहुनेछ। त्यस भोजमा उत्तम भोजनहरू र मद हुनेछ। मासु कलिलो र राम्रो हुनेछ।

7     तर अहिले, एउटा आवरण छ जसले सबै राष्ट्र अनि जातिहरूलाई छोप्छ। त्यस आवरणलाई मृत्यु भनिन्छ।

8     तर मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गरि दिनुहुनेछ। अनि मेरो परमप्रभु, मेरो मालिकले प्रत्येकको अनुहारबाट आँसु पुछि दिनुहुनेछ। बितेका दिनहरूमा, तिनीहरू सबै उदास थिए। तर परमेश्वरले पृथ्वीबाट त्यो उदासीनता हटाई दिनुहुनेछ। यी सबै कुराहरू हुनेछ किनभने परमप्रभुले त्यसो भन्नुभएको थियो।

1. Isaiah 25 : 1 (to 3rd ;), 6-8

1     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things;

6     And in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

2. मत्ती 4 : 23

23     येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउन लाग्नुभयो अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। उहाँले मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक कमजोरीहरूलाई निको पार्नुभयो।

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. मत्ती 5 : 1-12

1     येशूले त्यहाँ भएका धेरै मानिसहरूलाई देख्नु भयो। येशू डाँडामा उक्लेर बस्नुभयो। उहाँका चेलाहरू पनि उहाँको नजिक आएका थिए।

2     उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

3     ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले आफूलाई आत्मिक रूपले दरिद्र छौं भनी बुझेका छन्, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो।

4     धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई सान्तवना दिनुहुनेछ।

5     धन्य विनम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्।

6     धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई तृप्त पार्नु हुनेछ।

7     धन्य अरू प्रति दया देखाउनेहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्।

8     धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।

9     धन्य शान्ति मेल-मिलाप गराउनेहरू, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्र भन्नुहुनेछ।

10     धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइएकाहरू, किनभने स्वर्गका राज्य तिनीहरूकै हुनेछ।

11     धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र खेदो गर्नेछन्। झूटो बोलेर हरेक किसिमका दुष्ट कुरा गरेर तिमीहरूको खेदो गर्नेछन्, किनभने तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ।

12     सुखी र खुशी बन। स्वर्गमा तिमीहरूलाई ठुलो इनाम मिल्नेछ। किनभने तिमीहरूका अघिका अगमवक्तहरूलाई तिनीहरूले यसरीनै व्यवहार गरेका थिए।

3. Matthew 5 : 1-12

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3     Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4     Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7     Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9     Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10     Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11     Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12     Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

4. मत्ती 7 : 24-29

24     हरेक मानिस जसले मैले भनेका यी कुराहरू सुन्छ र पालन गर्छ उनै बुद्धिमान हो। बुद्धिमान मानिसले आफ्नो घर चट्टानमाथि निर्माण गरेको छ।

25     त्यहाँ घनघोर पानी परयो अनि बाढी आयो। तुफान हुरीले त्यो घरलाई हान्यो। तर पनि त्यो घर ढलेन। किनकि त्यो घर चट्टानमाथि निर्माण गरिएको थियो।

26     तर प्रत्येक मानिस जसले मेरा कुरा सुन्छ तर मेरो अनुसरण गर्दैन, त्यो एउटा मूर्ख मानिस जस्तै हो। उसले आफ्नो घर बालुनामाथि बनायो।

27     अति बृष्टिको कारणले बाढी आयो, आँधीले घरलाई हान्यो र त्यो ठूलो आवाज सहित ढल्यो।

28     येशूले उपदेश दिनु भएको सुनेर मानिसहरू छक्क परे।

29     किनभने येशूले तिनीहरूका व्यवस्थाको शास्त्रीहरूले झैं सिकाउनु भएन। तर अख्तियार भएको मानिसले जस्तो सिकाउनु भयो।

4. Matthew 7 : 24-29

24     Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

25     And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

26     And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

27     And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

28     And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:

29     For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

5. यूहन्ना 10 : 7 (तिर 1st ,), 10 (म)

7     येशूले फेरि भन्नुभयो।

10     एक चोर चोर्न, मार्न र ध्वंस गर्न मात्र आउँदछ। तर म जीवन-दान गर्न आएँ-त्यस्तो जीवन जुन पूर्ण र असल छ।

5. John 10 : 7 (to 1st ,), 10 (I)

7     Then said Jesus unto them again,

10     I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

6. यूहन्ना 12 : 46, 49, 50 (तिर :)

46     म ज्योति हुँ र यस संसारमा आएँ र जसले मलाई विश्वास गर्दछ उसले अन्धकारमा बस्न पर्दैन।

49     किन? किनभने जुन कुराहरू मैले बताँए त्यो मेरो आफ्नै थिएन। पिता जसले मलाई फठाउनु भयो र के भन्नु र के शिक्षा दिनु भन्नु भयो त्यही गरें।

50     र म जान्दछु कि अनन्त जीवन उहाँकै आज्ञाबाट आउनेछ।

6. John 12 : 46, 49, 50 (to :)

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting:

7. मत्ती 26 : 1-4

1     येशूने या सर्व बोधकथा सांगण्याचे संपविल्यानंतर तो त्याच्या शिष्यांना म्हणाला,

2     परवा वल्हांडणाचा सण आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. आणि मनुष्याचा पुत्र वधस्तंभावर खिळून जिवे मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या हाती धरून दिला जाईल.

3     मग मुख्य याजक आणि लोकांचे वडील, प्रमुख याजकाच्या घरी जमले. प्रमुख याजकाचे नाव कयफा होते.

4     सभेत त्यांनी धूर्तपणे येशूला अटक करण्याचा आणि जिवे मारण्याच्या कट केला.

7. Matthew 26 : 1-4

1     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

8. यूहन्ना 18 : 14

14     कैयाफा तिनी हुन् जसले यहूदीहरूलाई भनेका थिए कि जम्मै मानिसहरूका निम्ति एउटा मान्छे मर्नु उचित छ।

8. John 18 : 14

14     Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.

9. यूहन्ना 19 : 16 (अनि तिनीहरु)-18 (तिर 1st ,), 41, 42

16     तब येशूलाई क्रूसमा झुणड्याएर मार्नु भनेर पिलातसले तिनीहरूलाई सुम्पे।सिपाहीहरूले येशूलाई लगे।

17     येशूले आफ्नो क्रूस बोक्नु भयो अनि उहाँ “खोपडी ठाऊँ” तर्फ जानु भयो हिब्रू भाषामा गलगथा भनिन्छ।

18     गलगथामा येशूलाई क्रूसमा टाँगे। तिनीहरूले दुइजना मानिसहरू उहाँको दुई पट्टि अनि यशूलाई बीचमा राखे।

41     जुन ठाउँमा येशू क्रूसमा टाँगिए, त्यहाँ एक बगैंचा थियो। बगैंचामा एक नयाँ चिहान थियो। कुनै मानिस पनि पहिल्यै कहिले त्यहाँ गडिएको थिएन।

42     मानिसहरूले येशूलाई त्यही नयाँ चिहानमा राखे कारण यो नजिक थियो अनि यहूदीहरू आफ्ना विश्रामको दिन तयारी गर्न थालेका थिए।

9. John 19 : 16 (And they)-18 (to 1st ,), 41, 42

16     And they took Jesus, and led him away.

17     And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:

18     Where they crucified him,

41     Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid.

42     There laid they Jesus therefore because of the Jews’ preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.

10. यूहन्ना 20 : 1, 12-14, 17

1     हप्ताको पहिलो दिन बिहानै मरियम मग्दलिनी येशूको चिहानमा गई। तिनले देखिन कि त्यो ठूलो चट्टान जो चिहानको द्वारमा राखिएको थियो त्यो ढुंगा हाटाइएको थियो।

12     मरियमले सेतो वस्त्रमा दुई स्वर्गदूतहरू देखी । तिनीहरू जहाँ येशूको टाउँकोपट्टी र अर्को स्वर्गदूत येशूको खुट्टापट्टी बसिरहेका थिए।

13     स्वर्गदूतहरूले मरियमलाई सोधे, हे! नारी! किन रोईरहेकी छौ? मरियमले जवाफ दिइन, कसैले मेरा प्रभुको शरीर लगेर गएछ। तिनीहरूले कहाँ राखेका छन् मलाई थाहा छैन।

14     मरियमले यति भनिसकेर जब र्फकिन उनले उहाँलाई त्यहाँ उभिरहनु भएको देखिन्। तर तिनले येशू भनेर चिनिनन्।

17     येशूले उसलाई भन्नुभयो, मलाई नछोऊ। म अझ् सम्म पिताकोमा गई सकेको छुइँन। तर मेरा दाज्यु-भाइहरू भएकोमा जाऊ, र तिनीहरूलाई यसो भनः म मेरो पिता र तिमीहरूका पिताकहाँ फर्की जाँदैछु। म मेरो परमेश्वर र तिमीहरूको परमेश्वरकहाँ फर्की जाँदैछु।

10. John 20 : 1, 12-14, 17

1     The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

12     And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

13     And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

14     And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

17     Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

11. रोमी 13: 11 (अहिले), 12

11     ... अब निद्राबाट ब्यूँझिने तिम्रो समय आएको छ। किनभने जति बेला हामीले विश्वास गर्यौं त्यस बेला भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति हामी नजिक भएको छ।

12     रात प्रायः सिद्धिसक्यो दिन लगभग यहाँ आइसक्यो। यसर्थः हामीले अन्धकारको कामगर्न छोडनु पर्छ, अनि उज्यालाको कामहरू गर्नु पर्छ।

11. Romans 13 : 11 (now), 12

11     …now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.

12     The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

12. 1 कोरिन्थी 15: 55-58

55     हे मृत्यु! तेरो विजय कहाँ छ? चिहान! तेरो विषदन्त शक्ति कहाँ छ?

56     मृत्युको बिषदन्त नै पाप हो। अनि पापको शक्ति नियम हो।

57     तर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिंदछौं। उहाँले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा विजय दिनु हुन्छ।

58     यसैकारण मेरा प्रिय दाज्यू-भाई दिदी-बहिनीहरू हो, दरिलोसित खडा हौ। कुनै कुराले तिमीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट विचलित नपरोस्। सँधै आफूलाई प्रभुको काममा लगाऊ। तिमीहरू जान्दछौ प्रभुमा तिमीहरूको काम कहिल्यै व्यर्थ जानेछैन।

12. I Corinthians 15 : 55-58

55     O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56     The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

58     Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.विज्ञान र स्वास्थ्य


1. 246 : 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्छ, र यसको प्रदर्शन शुरू गर्नु पर्छ। जीवन र भलाइ अमर छन्। हामीलाई तब अस्तित्व को हाम्रो विचार को आकार, मायालुता, ताजगी, र निरंतरता, बरु उमेर र ब्लाइट मा आकार दिनुहोस्।

1. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

2. 25 : 13-16, 22-26

येशूले प्रदर्शन द्वारा जीवन को तरीका सिकाउनुभयो, कि हामी बुझ्न सक्छौं कि कसरी यो ईश्वरीय सिद्धान्तले बिरामीहरुलाई निको पार्छ, त्रुटि बाहिर निकाल्छ, र मृत्यु मा विजय।

जे होस् पाप र रोग मा आफ्नो नियन्त्रण को प्रदर्शन, महान शिक्षक कुनै पनी अर्थमा अरुलाई आफ्नो धार्मिकता को आवश्यक प्रमाण दिन बाट मुक्त। उहाँले उनीहरुको मार्गदर्शन को लागी काम गर्नुभयो, कि उनीहरु यो शक्ति को प्रदर्शन गर्न को रूप मा उहाँले गर्नुभयो र यसको ईश्वरीय सिद्धान्त बुझ्न सक्नुहुन्छ।

2. 25 : 13-16, 22-26

Jesus taught the way of Life by demonstration, that we may understand how this divine Principle heals the sick, casts out error, and triumphs over death.

Though demonstrating his control over sin and disease, the great Teacher by no means relieved others from giving the requisite proofs of their own piety. He worked for their guidance, that they might demonstrate this power as he did and understand its divine Principle.

3. 429 : 31-12

येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यदि एक मानिस मेरो भनाइ राख्छ, उसले कहिल्यै मृत्यु देख्दैन। त्यो कथन आध्यात्मिक जीवन मा सीमित छैन, तर अस्तित्व को सबै घटनाहरु सामेल छन्। येशूले यो प्रदर्शन गर्नुभयो, मर्नेलाई निको पार्नु र मरेकाहरुलाई जीवित पार्नु। नश्वर दिमाग त्रुटि संग भाग्नु पर्छ, आफैंलाई उसको कर्महरु संग छोडनु पर्छ, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श, देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना बढाउनु पर्छ र पदार्थ को सट्टा आत्मा मा आराम गरेर यसको आधार बलियो बनाउनु पर्छ। जब मानिस मृत्यु मा आफ्नो विश्वास त्याग्छ, ऊ भगवान, जीवन, र प्रेम तिर अझ छिटो अगाडी बढ्नेछ। रोग र मृत्यु मा विश्वास, पक्कै पाप मा विश्वास को रूप मा, जीवन र स्वास्थ्य को साँचो भावना बन्द गर्न को लागी हुन्छ। मानव जाति विज्ञान मा यो महान तथ्य को लागी कहिले ब्यूँझनेछ?

3. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

मृत्यु मा सार्वभौमिक विश्वास को कुनै फायदा छैन। यसले जीवन वा सत्यलाई स्पष्ट बनाउन सक्दैन। मृत्यु लम्बाइ मा एक नश्वर सपना को लागी पाईन्छ, जुन अन्धकारमा आउँछ र प्रकाश संगै गायब हुन्छ।

परमेश्वरको शक्ति को महान प्रदर्शनकर्ता को पुनरुत्थान शरीर र पदार्थ मा उनको अन्तिम विजय को प्रमाण थियो, र ईश्वरीय विज्ञान को पूरा प्रमाण दिए, - प्रमाण मानिसहरु को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। … मानिसहरुलाई लाग्छ कि उनीहरुले शरीर मारेका थिए! पछि उहाँले तिनीहरूलाई अपरिवर्तित देखाउनुहुनेछ। यसले देखाउँछ कि ईसाई विज्ञान मा साँचो मानिस भगवान द्वारा शासित छ - राम्रो द्वारा, नराम्रो द्वारा - र यसैले एक नश्वर होइन तर एक अमर हो।

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

The universal belief in death is of no advantage. It cannot make Life or Truth apparent. Death will be found at length to be a mortal dream, which comes in darkness and disappears with the light.

The resurrection of the great demonstrator of God's power was the proof of his final triumph over body and matter, and gave full evidence of divine Science, — evidence so important to mortals. … Let men think they had killed the body! Afterwards he would show it to them unchanged. This demonstrates that in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal.

5. 46 : 20-24

येशूको अपरिवर्तित शारीरिक अवस्था मृत्यु जस्तो लागे पछि सबै भौतिक परिस्थितिहरु भन्दा माथि उचालिएको थियो; र यो उत्थानले उनको आरोहण को व्याख्या गर्यो, र निस्सन्देह चिहान बाहिर एक परिवीक्षाधीन र प्रगतिशील राज्य प्रकट भयो।

5. 46 : 20-24

Jesus' unchanged physical condition after what seemed to be death was followed by his exaltation above all material conditions; and this exaltation explained his ascension, and revealed unmistakably a probationary and progressive state beyond the grave.

6. 77 : 5-11, 13-18

अस्तित्व को विज्ञान सम्म पुग्न सम्म शारीरिक भावना को एक विश्वास हुन जारी छ। गल्तीले यहाँ र पछि दुबैको आफ्नै आत्म-विनाश ल्याउँछ, किनकि नश्वर दिमागले आफ्नै शारीरिक अवस्था बनाउँछ। मृत्यु को रूप मा अस्तित्व को अर्को विमान मा घटित हुनेछ, जब सम्म जीवन को आध्यात्मिक समझ सम्म पुग्यो।

भौतिक जीवन को यो सपना को लागी आवश्यक समय, यसको तथाकथित सुख र पीडाहरु लाई अँगालेर, चेतना बाट गायब गर्न को लागी, "कुनै मानिसलाई थाहा छैन ... न पुत्र, तर बुबा।" यो अवधि त्रुटि को दृढता अनुसार लामो वा छोटो अवधि को हुनेछ।

6. 77 : 5-11, 13-18

Existence continues to be a belief of corporeal sense until the Science of being is reached. Error brings its own self-destruction both here and hereafter, for mortal mind creates its own physical conditions. Death will occur on the next plane of existence as on this, until the spiritual understanding of Life is reached.

The period required for this dream of material life, embracing its so-called pleasures and pains, to vanish from consciousness, "knoweth no man ... neither the Son, but the Father." This period will be of longer or shorter duration according to the tenacity of error.

7. 296: 4-9 (तिर 2nd.)

प्रगति अनुभव बाट जन्मन्छ। यो नश्वर मानिस को पकाउने हो, जसको माध्यम बाट नश्वर अमर को लागी छोडिन्छ। या त यहाँ वा पछि, दु: ख वा विज्ञान जीवन र दिमाग को बारे मा सबै भ्रमहरु लाई नष्ट गर्नु पर्छ, र भौतिक भावना र स्व को पुनरुत्थान गर्नु पर्छ। बुढेसकालमा उसको कर्म संगै छोडिनु पर्छ।

7. 296 : 4-9 (to 2nd .)

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off.

8. 324 : 7-18

जब सम्म मानिसको सद्भाव र अमरता अधिक स्पष्ट हुँदै जान्छ, हामी भगवान को साँचो विचार प्राप्त गर्दैनौं; र शरीर प्रतिबिम्बित गर्दछ के यो शासन गर्दछ, चाहे यो सत्य हो वा गल्ती, समझ वा विश्वास, आत्मा वा कुरा हो। तेसैले "अब आफैं उहाँ संग परिचित हुनुहोस्, र शान्ति मा रहनुहोस्।" सतर्क, शान्त र सतर्क रहनुहोस्। बाटो सीधा र साँघुरो छ, जो यो समझमा जान्छ कि भगवान मात्र जीवन हो। यो शरीर संग एक युद्ध हो, जसमा हामीले पाप, रोग, र मृत्यु लाई जित्नै पर्छ, या त यहाँ वा पछि, पक्कै भन्दा पहिले हामी आत्मा को लक्ष्य, वा भगवान मा जीवन पुग्न सक्छौं।

8. 324 : 7-18

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

9. 76 : 22-31

पाप रहित आनन्द, - जीवन को सिद्ध सद्भाव र अमरत्व, असीमित ईश्वरीय सौन्दर्य र एक शारीरिक सुख वा पीडा बिना भलाई को अधिकार, - मात्र साँचो, अविनाशी मानिस, जसको अस्तित्व आध्यात्मिक गठन। अस्तित्व को यो राज्य वैज्ञानिक र अक्षुण्ण छ, - एक पूर्णता मात्र ती जो ईश्वरीय विज्ञान मा ख्रीष्ट को अन्तिम समझ छ द्वारा स्पष्ट। मृत्यु कहिल्यै अस्तित्व को यो राज्य हतार गर्न सक्नुहुन्न, को लागी मृत्यु को पराजित हुनु पर्छ, को अधीनमा छैन, अमरत्व देखिनु भन्दा पहिले।

9. 76 : 22-31

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

10. 409 : 27-3

हामी यो भन्न को लागी कुनै अधिकार छैन कि जीवन अब पदार्थ मा निर्भर गर्दछ, तर मृत्यु पछि यो मा निर्भर गर्दैन। हामी हाम्रो जीवन यहाँ जीवन को विज्ञान को अज्ञानता मा बिताउन सक्दैनौं, र चिहान बाहिर यो अज्ञानता को लागी एक इनाम पाउने आशा। मृत्युले हामीलाई अज्ञानताको बदलाको रूपमा सामंजस्यपूर्ण र अमर बनाउँदैन। यदि यहाँ हामी ईसाई विज्ञान, जो आध्यात्मिक र शाश्वत छ, को लागी कुनै ध्यान दिदैनौं, हामी आध्यात्मिक जीवन को लागी पछि तयार हुनेछैनौं।

10. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

11. 290 : 23-27

पाप र गल्ती जो मृत्यु को क्षण मा हामी संग छ त्यो क्षण मा बन्द छैन, तर यी त्रुटिहरु को मृत्यु सम्म सहन। पूर्ण आध्यात्मिक हुन को लागी, मानिस पाप रहित हुनु पर्छ, र ऊ तब मात्र बन्छ जब ऊ पूर्णता मा पुग्छ।

11. 290 : 23-27

The sin and error which possess us at the instant of death do not cease at that moment, but endure until the death of these errors. To be wholly spiritual, man must be sinless, and he becomes thus only when he reaches perfection.

12. 291 : 12-18

सार्वभौमिक मुक्ति प्रगति र परिवीक्षा मा निर्भर गर्दछ, र उनीहरु बिना अप्राप्य छ। स्वर्ग एक इलाका हैन, तर दिमाग को एक दिव्य राज्य हो जसमा मन को सबै अभिव्यक्तिहरु सामंजस्यपूर्ण र अमर छन्, किनकि पाप त्यहाँ छैन र मानिस को आफ्नै धार्मिकता पाइएको छैन, तर "प्रभु को मन" को कब्जामा , "धर्मशास्त्रले भन्छ।

12. 291 : 12-18

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

13. 426 : 16-22

जब यो जानिन्छ कि रोग जीवन लाई नष्ट गर्न सक्दैन, र कि मृत्यु मानिसहरु पाप वा रोग बाट बचाईएको छैन, यो समझ जीवन को नयाँपन मा छिटो हुनेछ। यो या त मर्ने इच्छा वा चिहान को डर मा मास्टर हुनेछ, र यस प्रकार नश्वर अस्तित्व को घेरामा रहेको ठूलो डर लाई नष्ट गर्दछ।

13. 426 : 16-22

When it is learned that disease cannot destroy life, and that mortals are not saved from sin or sickness by death, this understanding will quicken into newness of life. It will master either a desire to die or a dread of the grave, and thus destroy the great fear that besets mortal existence.

14. 492 : 7-12

हुनु भनेको पवित्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ कि यो ज्ञान, सानो डिग्री मा पनि, नश्वर को शारीरिक र नैतिक स्तर माथि उठाउनेछ, दीर्घायु बढाउनेछ, शुद्ध र चरित्र उचाल्नेछ। यस प्रकार प्रगति अन्ततः सबै त्रुटि नष्ट, र प्रकाशमा अमरता ल्याउनेछ।

14. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.


दैनिक कर्तव्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैनिक प्रार्थना

प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय सत्य, जीवन, र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईंको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि, र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ!

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम

न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुलग्नकले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमा मा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।1 ।

ड्यूटी गर्न सतर्कता

यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन प्रतिदिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिसजातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।6 ।


████████████████████████████████████████████████████████████████████████